نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، منتظر دریافت پیشنهادهای سازنده شما می باشد 

دبیر :  آقای عزیز عباسی دهبکری
داخلی 204  شماره 33239801-الی 5

جهت تماس با 
مدیر سامانه (سوپر وایزر نرم افزار )
و
مسئول دبیرخانه نظام پیشنهادات   

  شماره 33239801-الی 5
داخلی 279 

 رفع اشکالها و راهنمایی نرم افزاری 

ارسال ایمیل
m.aliashrafi@qazvin-ed.co.ir


آمار خلاصه   شرکت توزیع نیروی برق استان قزوینسامانه نظام پیشنهادها محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
Version 7.1.0