ثبت نام
شما جزء پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین  مي باشيد.
 
 


آمار خلاصه


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان درصد ارائه گروهی درصد ارائه ذینفعان تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان تعداد پیشنهاددهندگان تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده
کل 2.340 0.050 0.34 2.510 4.840 0.84 1.730 22.09 11.00 3.430 0.000 0 127.0 1485. 0 25
سال جاری 0.050 0.030 0.05 1.360 2.940 1.42 2.380 2.330 0.000 0.000 34.00 846 13.00 43.00 0 0

این سامانه دانش بنیان محصول شركت نرم افزاری جادوی فكر، تولیدكننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است
Version 6.0.0