• بهره برداری ودیسپاچینگ

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 33.33

 • دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 33.33

 • بهره برداری و دیسپاچینگ

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 8.333

 • منابع انسانی

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 7.142

 • مهندسی و برنامه ریزی

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 4.761

 • امور اجرائی برق جنوب

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 3.333

 • مالی و پشتیبانی

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 1.666

 • برق شهرستان البرز

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 1.149

 • امور اجرائی برق شمال

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  نرخ مشارکت : 0.98