• امور اجرائی برق شمال

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 20

 • امور اجرائی برق جنوب

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 9

 • بهره برداری ودیسپاچینگ

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 4.5

 • مالی و پشتیبانی

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 2

 • مهندسی و برنامه ریزی

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 2

 • بهره برداری و دیسپاچینگ

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 1.5

 • دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 1

 • منابع انسانی

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 1

 • برق شهرستان البرز

  دبیرخانه : دبیرخانه مرکزی
  تعداد پیشنهاد : 1